فروش مواد شیمیایی اصل مرک آلمان

فروش مواد شیمیایی اصل مرک آلمان

شرکت مینا تجهیز آریا با سالها سابقه در زمینه واردات موادشیمیایی از کمپانی های معتبر دنیا اقدام به ارائه مواد ذیل با گواهی معتبر از کمپانی تولیدکننده مرک نموده است.

جهت  استعلام قیمت مواد شیمیایی مرک با شماره های 02166900058در ارتباط باشید

اسید فسفو مولیبدیک مرک آلمان

اسمیک اسید مرک آلمان

اسمیوم تترا اکساید مرک آلمان

استایرن مرک آلمان

استامید مرک آلمان

اریوکروم بلک تی مرک آلمان

اکسیداز مرک آلمان

اکسید مس مرک آلمان

هگزامید 100 گرمی

02166900058

ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان

ال پرولین مرک آلمان

ال آلانین مرک آلمان

ال آرژنین مرک آلمان

ال آرابینوز مرک آلمان

ال آسپارژین مونو هیدرات ساخت مرک آلمان

اریکروم بلک تی مرک آلمان

اریوکروم بلو مرک آلمان

ارسنیک اکساید مرک آلمان

اکریل آمید مرک آلمان

ان آمیل الکل مرک آلمان

انتلان مرک آلمان

ان پنتان مرک آلمان

ان هپتان مرک آلمان

ان نفتیل آمین مرک آلمان

ان هگزان مرک آلمان

آنتراسین مرک آلمان

اوره مرک آلمان

اورنج جی مرک آلمان

اورتو فنانترولین مرک آلمان

02166900058

اتیل متیل کتون مرک آلمان

استارچ (نشاسته) مرک آلمان

استیل استون مرک آلمان

استوفنون مرک آلمان

استون مرک آلمان

استون مرک آلمان

استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان

استرانسیوم استات مرک آلمان

استرانسیوم کربنات مرک المان

اسپکتروملت A14 مرک آلمان

اسپکتروملت A10 ساخت مرک آلمان

بایل اسکولین مرک آلمان

اسید استیک گلاسیال مرک آلمان

اسید اولئیک مرک آلمان

02166900058

اسیدآسپارتیک مرک آلمان

اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان

اسید اوریک مرک آلمان

اسید پریودیک مرک آلمان

اسید باربیتوریک مرک آلمان

اسید بنزوئیک مرک آلمان

اسید بوریک مرک آلمان

اسید تارتاریک مرک آلمان

اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان

اسید پیکریک مرک آلمان

اسید سولفوریک مرک آلمان

اسید سالسیلیک مرک آلمان

اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان

اسید سولفانیلیک  مرک آلمان

اسید فسفومولیبدیک  مرک آلمان

اسید سالیسیلیک مرک آلمان

اسید سیتریک مرک آلمان

اسید فسفریک مرک آلمان

اسید فلوریدریک مرک آلمان

اسید فورمیک مرک آلمان

اسید فتالیک مرک آلمان

اسید فیتیک مرک آلمان

02166900058

اسید گلوتامیک مرک آلمان

اسید گلی اگزالات مرک آلمان

اسید لاکتیک مرک آلمان

اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان

اسید پرکلریک 70% مرک آلمان

اسید نیتریک 65% مرک آلمان

اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان

اسید متا اکریلیک مرک آلمان

اسید متا فسفریک مرک آلمان

اسید مالئیک مرک المان

اسید مولیبدیک مرک آلمان

باریم استات مرک آلمان

بنزن مرک آلمان

بنزوئیک اسید مرک آلمان

بنزوکینون مرک آلمان

بنزیل الکل مرک آلمان

برموبنزن مرک آلمان

بروسین مرک آلمان

بوتانول مرک آلمان

ترت بوتیل متیل اتر مرک آلمان

بوتیریک اسید مرک آلمان

سولفات کادمیم مرک آلمان

کلسیم کربنات مرک آلمان

کلسیم کلرید مرک آلمان

02166900058

کلسیم هیدروکساید مرک آلمان

کامفر مرک آلمان

کانادابالزام مرک آلمان

کربن دی سولفید مرک آلمان

کربازول مرک آلمان

سزیم کلراید مرک آلمان

ستیل الکل مرک آلمان

کلروفرم مرک آلمان

کرومیوم اکساید مرک آلمان

نیترات کبالت مرک آلمان

کبالت سولفات 7آبه مرک آلمان

کوماسی بریلیانت بلو مرک آلمان

کنگورد مرک آلمان

یدید مس مرک آلمان

سولفات مس مرک آلمان

اکسید مس مرک آلمان

کروتونیک اسید مرک آلمان

کاپفرون مرک آلمان

سیانوژن بروماید مرک آلمان

سیکلوهگزان مرک آلمان

دی کلرومتان مرک آلمان

دی اتیل اتر مرک آلمان

یدومتان مرک آلمان

دایمدون مرک آلمان

02166900058

1و4 دی اکسان مرک آلمان

اتانول آمین مرک آلمان

اتدیوم بروماید مرک آلمان

فلورسین مرک آلمان

فرمالدئید مرک آلمان

فورفورال مرک آلمان

فورفوریل الکل مرک آلمان

گالاکتوز مرک آلمان

گالیک اسید مرک آلمان

گالیم مرک آلمان

گلوکز مرک آلمان

ال گلوتامیک اسید مرک آلمان

ال گلوتامین مرک آلمان

گلیسرول مرک آلمان

گلیکولیک اسید مرک آلمان

گلایسین مرک آلمان

گایاکول مرک آلمان

صمغ عربی یا گام عربی مرک آلمان

ان هپتان مرک آلمان

 

هپتانون مرک آلمان

02166900058

آب اکسیژنه 2/5 لیتری مرک آلمان7

آب کروماتوگرافی مرک آلمان

آب دوتره (دوتریوم اکساید) مرک آلمان

آگارز مرک آلمان

آگار مرک آلمان

آلفا نفتول مرک آلمان

آلفا نفتیل امین مرک آلمان

آلومینیوم مرک آلمان

آلومینیوم اکساید مرک آلمان

آلومینیوم بوتیلات مرک آلمان

آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان

آلومینیوم نیترات خشک مرک آلمان

آلومینیوم هیدرواکساید مرک آلمان

آمونیاک 25% مرک آلمان

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان

آمونیوم استات مرک آلمان

دی آمونیوم اگزالات مرک آلمان

آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان

آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان

آمونیوم سولفات مرک آلمان

آمونیوم کربنات مرک آلمان

آمونیوم فلوراید  مرک آلمان

آمونیوم بی کربنات مرک آلمان

آمونیوم پر سولفات مرک آلمان

آمونیوم کلراید مرک آلمان

آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان

آمونیوم سریم نیترات  مرک آلمان

باربیتوریک اسید مرک آلمان

آمونیوم نیترات مرک آلمان

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان

آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان

4آمینو آنتی پیرین  مرک آلمان

آمینو نفتول سولفونیک اسید  مرک آلمان

آلیزارین رد مرک آلمان

آنیلین مرک آلمان

آیرون (پودر آهن ) مرک المان

آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان

آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان

آیرون (آهن ) III سولفات مرک آلمان

آیرون III نیترات مرک آلمان

اتانول مرک آلمان

2پروپانول مرک آلمان

متانول مرک آلمان

اتیل آکریلات  مرک آلمان

اتیل آنیلین مرک آلمان

اتیل استات مرک آلمان

اتیلن گلیکول مرک آلمان

تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک

02166900058

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *