محصولات مرک

لیست محصولات مواد شیمیایی مرک آلمان

آب اکسیژنه ۵/۲ لیتری مرک آلمان 108597

آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333

آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428

آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801

آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615

آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289

آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291

آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156

آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095

 

آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054

آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102

آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086

آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان

آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042

آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 101115

دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی مرک آلمان 101190

آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی مرک آلمان 103791

آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 103776

آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 101216

آمونیوم کربنات 250 گرمی مرک آلمان 101136

آمونیوم فلوراید 1 کیلویی مرک آلمان 101164

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی مرک آلمان 101131

آمونیوم پر سولفات 500 گرمی مرک آلمان 101201

آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 100924

آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی مرک آلمان 101226

آمونیوم سریم نیترات 100گرمی مرک آلمان 102276

آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 101188

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101181

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206

آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124

آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان

آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی

آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279

آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256

آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان

آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860

آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965

آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی

آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883

اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986

اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری

اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان

اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864

اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949

تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 800874

اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014

استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685

استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023

استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028

استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013

استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014

استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030

استرانسیوم استات 100 گرمی

استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان

اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی

اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی

اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری

اسید استیک گلاسیال مرک آلمان 2.5 لیتری 100056

اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471

اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126

اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492

اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817

اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288

اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی

اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136

اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165

اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802

اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336

اسید پیکریک 500 گرمی

اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731

اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731

اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691

اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی

اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی

اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631

اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244

اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563

اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337

اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264

اسید فتالیک 1 کیلویی

اسید فیتیک 25 گرمی

اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291

اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان

اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366

اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314

اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519

اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456

اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450

اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت 800181

اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546

اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380

 

اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400

اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان

اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان

اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی

استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679

استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343

اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170

اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی

اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761

اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان

ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839

ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434

ال آلانین 25 گرمی سیگما

ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542

ال آرابینوز 25 گرمی زیگما

ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی

اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133

اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی

ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان

اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830

ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500

انتلان مرک آلمان500 میلی

 

ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176

ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365

ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291

ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368

آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109

اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710

اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925

اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225

ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934

ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146

ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255

ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985

ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102

ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان

ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281

ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353

ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی

ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان

ایندیم کلراید 10 گرمی

ایریدیوم کلراید 50 گرمی

اورسینول 5 گرمی مرک آلمان

اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان

باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717

باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان

باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704

باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی

باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750

بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432

بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409

برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171

برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026

بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی

برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122

برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121

برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان

بنزوئیل پر اکساید مرک گرمی801641

بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک

بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک

 

برومید پتاسیم مرک آلمان 104900

برومو بنزن 250 میلی لیتری

دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک

1بوتانل مرک 2،5 لیتری 100988

2 بوتانل مرک 2،5 لیتری 109630

بوتیل استات مرک 1 لیتری 101974

بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک

بورسین مرک 50گرمی

بنزآلدئید مرک 2،5 لیتری 801756

بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782

بنزوفنون مرک 250 گرمی 801801

بنزیل کلراید 1 لیتری مرک 801809

بتا نفتول مرک 1 کیلویی 822290

بی فنیل امید مرک 1 کیلویی820528

بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک

بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک

بیسموت نیترات مرک 250 گرمی 101878

تایرون 100 گرمی

تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری  800658

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات  100 گرمی 818858

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات 25 گرمی 118312

تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک

تتراکلرید کربن مرک 2،5 لیتری102222

تترا متیل بنزیدین مرک 1 لیتری108622

تترا فلورو بوریک اسید بسته 100 گرمی

تترا هیدروفوران مرک 2،5 لیتری108114

ترایتون X100 مرک 1 لیتری108603

تریس مرک آلمان 100گرمی 108219

تری کلرو استیک اسید مرک 1 کیلویی 100810

تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک 10 گرمی 108380

تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک

تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9%

تری اتیل آمین 1 لیتری مرک

تریپان بلو 5 گرمی

تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک

تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164

تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323

تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072

تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187

تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی

تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک

تیتانیوم دی اکساید مرک 1 کیلویی

تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری

تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک

تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884

تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887

تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956

تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959

تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک 1 لیتری

تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آمپول 109970

تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آمپول 109973

تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آمپول 109990

تیترازول ید 1،. نرمال مرک آمپول109910

تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آمپول 109992

تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آمپول 109950

تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک 109935

تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک

اوریک اسید سه آبه مرک 101582 بسته 1 گرمی

تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری

تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی

تمد  250 میلی لیتری مرک  TEMED

تنگستن 100 گرمی 112406 مرک

تیو سیانات امونیوم مرک 1 کیلویی 101212

تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک

تیمول بلو 25 گرمی مرک

تیو استامید 250 گرمی مرک

تیوسیانات جیوه مرک 25 گرمی 104484

تیومرسال مرک 100 گرمی 817043

تیونیل کلراید 1 لیتری

پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک

پارافین مرک 2،5 لیتری 107160

پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292

پالادیوم کلراید 807110 مرک 1 گرمی

پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک

پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462

پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک

پیرازین 100 گرمی 807064 مرک

پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540

پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033

پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909

1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996

2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک 2،5 لیتری 100995

پپتون 500 گرمی مرک

 

پتاسیم فلزی 804815 مرک 25 گرمی

پتاسیم دی کرومات مرک 1 کیلویی 104862

پتاسیم کرومات مرک 104952 250گرمی

پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک 108092

پتاسیم پرمنگنات و مرک 1 کیلویی

پتاسیم پرمنگنات  مرک 250 گرمی 105082

پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک

پتاسیم تیوسیانات مرک 1 کیلویی 105125

پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک

پتاسیم سیترات مرک 5 کیلویی 104956

پتاسیم پرسولفات مرک 1 کیلویی 105090

پتاسیم کلراید مرک 1 کیلویی 104936

پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک 104817

 

پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک 100گرمی 104982

دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک 1 کیلویی 105099

پتاسیم اگزالات هیدرات مرک 1 کیلویی 105072

پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک 1کیلویی 104873

پتاسیم کربنات مرک 1کیلویی 104924

 

پتاسیم سولفات مرک 1کیلویی 105151

 

پتاسیم سیانید مرک 104967 بسته 250 گرمی

پتاسیم نیترات مرک 1کیلویی 105061

پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک 105067

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک 1 کیلویی 104971

پتاسیم هیدروژن فتالات مرک 250 گرمی 104874

پتاسیم هیدروژن کربنات مرک 1 کیلویی 104852

پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک

پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050

پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043

پروتئیناز K 100 میلی گرمی

پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک 1 کیلویی 807491

پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی

پلاتین 1 گرمی

پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک 1 گرمی

پروپیلن گلیکول مرک 2.5 لیتری 107478

پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک 807027

پودر مس مرک 250 گرمی 102703

جیوه نیترات مرک 250 گرمی 104437

دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926

دی اتیل امین مرک 2.5 لیتری 803010

دی اتانل امین مرک 1 لیتری 803116

دی استیل منوکسیم مرک 100 گرمی 102918

1و4 دی اکسان مرک 1 لیتری 103115

دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک 821041

دی اکسید سلنیوم مرک 50 گرمی 800653

دی کرومات امونیوم مرک 1 کیلویی 101149

دی کلرومتان مرک 2،5 لیتری 106050

دی مدیوم بروماید 1 گرمی 112130

دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک

دی متیل سولفواکساید مرک 1 لیتری 116743

دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری

دی متیل فرمامید مرک 2،5 لیتری 103053

دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک

دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک

دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک

دی متیل گلی اکسیم مرک 100 گرم 103062

دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک

دی سولفین بلو مرک 25 گرمی 112144

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک 5 کیلویی 106573

دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی

دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک

رایت مرک 25 گرمی 109278

روغن صدر مرک 500 میلی 106965

روغن امرسیون مرک ۱۰۰ میلی

روغن سیلیکون مرک 100 میلی 109762

روی سولفات مرک ۱کیلو 108883

روی 108789 مرک 1 کیلویی

روی استات 1 کیلویی 108802 مرک

روی نیترات 1 کیلویی مرک 108833

روی یدید 108828 مرک بسته 25 گرمی

رزورسینول مرک 100 گرم 107593

زایلن سیانول مرک 5 گرمی 110590

زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمی

ژلاتین مرک 1 کیلویی 104078

ساکاروز مرک 1 کیلویی 107687

سافرانین مرک 25 گرمی

ستاولن مرک 100 گرمی

ستیل الکل مرک 1 کیلویی 818704

سدیم ازاید مرک 100 گرمی 106688

سدیم استات مرک 1 کیلویی 106267

سدیم ارسنیت مرک 1 لیتر 106277

سدیم پتاسیم تارتارات مرک 1کیلویی 108087

سدیم برماید مرک 1 کیلویی 106360

سدیم بوروهیدرید مرک 100 گرم 818823

سدیم بی کربنات مرک 500گرمی 106323

سدیم سولفید 1 کیلویی

سدیم بنزوات مرک 25 کیلویی 106290

سدیم دی کرومات مرک 1 کیلویی 106336

سدیم پرسولفات مرک 1 کیلویی 106609

سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک

سدیم تترابورات 10 ابه مرک 1 کیلویی 106303

سدیم پراکسید مرک 100 گرمی 106563

سدیم تیو سولفات مرک 2،5 کیلویی 106512

سیلیکاژل مرک TLC1 بسته 105553

سیلیکاژل مرک TLC1 بسته 105554

سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی

سیلیسیوم 50 گرمی

 

سدیم دی هیدروژن فسفات مرک 1 کیلویی 106345

سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک 1 کیلویی 106574

سدیم دودسیل سولفات مرک 1 کیلویی 817034

سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی

سدیم سولفات 10 آبه مرک 1 کیلویی 822286

سدیم سولفیت مرک 1 کیلویی 106652

سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک 106522

دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک 820151

تری سدیم سیترات 2 آبه مرک 1 کیلویی 106448

تری سدیم فسفات مرک 1 کیلویی 106577

دی سدیم اگزالات مرک 1 کیلویی 106557

سدیم فلوراید 500 گرمی

سدیم کربنات مرک 1 کیلویی 106398

سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک 1 کیلویی 106404

سدیم متا پریدات مرک 50 گرمی 106597

سدیم مولیبدات 2 آبه مرک 1 کیلویی 106524

سدیم نیترات مرک 1 کیلویی 106535

سدیم نیتریت مرک 1 کیلویی 106544

سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک 1 کیلویی 106482

سرب استات مرک 1 کیلویی 107372

سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک 500 گرمی

سدیم یدید مرک 250 گرمی 106523

سرب نیترات مرک 1 کیلویی 107397

سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی

سریم فلوراید 100 گرمی

سزیم کربنات 25 گرمی

سولفولان مرک ۲۵۰میلی لیتری 807993

دی سوربیتول 99% 240850 بسته 100 گرمی

سیلور (نقره)نیترات مرک 250 گرمی 101510

سیلور (نقره ) نیترات 100 گرمی

سیلور (نقره)سولفات مرک 100 گرمی 101534

سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی مرک

سیکلو هگزانون مرک 2.5 لیتری 102888

سیکلو هگزامید 5 گرمی

سیلیکاژل مرک 1 کیلویی 101925

سیلیسیم کربید

سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک

سودان بلک بی 25 گرمی

فایکول 5 گرمی

فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002

فرمامید 1 لیتری 104008 مرک

فروکتوز 1 کیلویی مرک

فروسن 50 گرمی مرک 803978

فلوکسین B مرک 10 گرمی

1و10 فنانترولین مرک 25 گرمی 841491

اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک

فنل مرک 1 کیلو 100206

فنل فتالین مرک 100 گرمی 107233

فنیل آنالین مرک 25 گرمی 107256

فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی

فوشین بازیک مرک 25گرمی 115937

فوشین اسیدی مرک 25 گرمی 105231

فورفورال مرک 1 لیتری 804012

محلول فهلینگ A , B

 

قلع پودر 100 گرمی مرک

قلع اکسید 100گرمی

کادمیوم سولفات مرک 100 گرمی 102027

کادمیوم استات 2 ابه مرک 500گرمی 102002

کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک

کارل فیشر مرک 1 لیتری 188005

کاربازول 250 گرمی 820255 مرک

کبالت II نیترات 6 آبه مرک 100 گرمی 102536

کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک

کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) 100 گرمی

کلسیم استات مرک 1 کیلو 102052

کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک 500 گرمی

کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک 500 گرمی

کلسیم اکساید 500 گرمی مرک

کلسیم فلوراید 250 گرمی

کلسیم نیترات 500 گرمی مرک 102121

کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک

کلروفرم مرک 2،5 لیتری 102445

کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری

کلسترول مرک 100گرمی 103672

کینولین مرک 802407

کلرید فریک 6 ابه مرک 250 گرمی 103943

کلرو بنزن مرک 1 لیتری

2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک

2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک

کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک ۲۵۰گرمی 107865

کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک

کلرید اهن سه آبه مرک  103943

کلرید باریم مرک 1 کیلویی 101717

کلرید روی مرک 1 کیلویی 108815

کلرید زیرکونیوم مرک 250 گرمی 808913

کلرید سدیم مرک 5 کیلویی 106400

کلرید سدیم مرک 1 کیلویی 106404

کلرید سرب مرک 100 گرمی 807383

کلرید مس II مرک 1 کیلویی 102738

کلرید طلا مرک 1 گرمی

کلرید کلسیم مرک 1 کیلویی 102382

کلرید لیتیوم مرک 100 گرمی 105679

کلرید کروم IIIمرک 1کیلویی 102487

کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک

کلرید نیکل مرک 250 گرمی106717

کلرید منگنز مرک  1 کیلویی 105917

کلرید منیزیم مرک  1 کیلویی 105833

کلرید قلع II مرک  1 کیلویی

کربنات کلسیم مرک  1 کیلویی 102069

کربن اکتیو گرانول مرک  102184 بسته 1 کیلویی

کریستال ویولت مرک  25 گرمی 101408

کربن دی سولفید مرک  1 کیلویی 102214

کروم تری اکساید 1 کیلویی  مرک  102483

کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک

 

کوپر(مس) سولفات مرک 1 کیلویی 102787

کوپر (مس) نیترات مرک 250 گرمی

کوماسی بریلیانت بلو بسته 25 گرمی

 

کیومین هیدرو پروکساید مرک 820502 بسته 250 میلی لیتری

کنگو رد مرک 25 گرمی 101340

گلوکز (دکستروز ) مرک 1 کیلویی 108346

گلایسین مرک 25 کیلویی500190

گلایسین 100 گرمی

گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک

گلوبولین 5 گرمی

گریس سیلیکون ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی

گزیلن (زایلن ) مرک 2،5 لیتری 108681

گزیلن اورنج 5 گرمی مرک 108677

گیمسا مرک 100 گرمی

لانتانیوم نیترات مرک 105326 بسته 100 گرمی

 

لسیتین مرک 1 کیلویی .

لیتموس مرک 100 گرمی 105312

لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک 110783

لیتیوم نیترات 112230 مرک 1 کیلویی

لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک

لیتیوم هیدرواکساید 1056910100 بسته 100 گرمی مرک

لوسین 25 گرمی

مالتوز مرک 100 گرمی 105912

دی مانیتول بسته 250 گرمی .

مالاشیت گرین مرک 100 گرمی 101398

متانل مرک 2،5 لیتری 106008

متانل pa مرک 2،5 لیتری 106009

متانل کروماتوگرافی مرک 2،5 لیتری 106007

متانل خشک کروماتوگرافی مرک 2،5 لیتری 106012

متیل اورنج مرک 100 گرمی 101322

متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری

متیل رد مرک 100 گرمی 106076

متیل بلو مرک 100 گرمی 116316

متیل بنزوات 1 لیتری

4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک

متیل آنیلین 1 لیتری مرک

متیونین 25 گرمی

مرکوری(جیوه) اکسید مرک 100 گرمی 104465

مرکوری(جیوه) سولفات مرک 250گرمی 104481

مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403 1

مرکوری (جیوه) کلراید مرک 100 گرمی 104417

مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک

مرکوری (جیوه ) 100 گرمی

مرکاپتو اتانول 805740 مرک 250 میلی لیتری

منیزیم سولفات مرک 2،5کیلویی 105882

منیزیم 250 گرمی 818506 مرک

منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک

منیزیم نوار 105812 مرک قطر 3 میلی متر

منیزیم نیترات 500 گرمی مرک

منگنز سولفات مرک 1 کیلویی 105999

منگنز نیترات 500 گرمی مرک

 

موراکسید مرک 25 گرمی 106161

مورین مرک 5 گرمی 106098

مونو کلسیم فسفا ت مرک گرمی 102203

محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک

محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک

محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک

محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک

محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک

محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک

 

محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک

محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک

نسلر A مرک 500 میلی 109011

نفتالین مرک 1 کیلو 106200

نیکل 250 گرمی 112277 مرک

نیکل II نیترات مرک 1 کیلویی 106721

نیکل اکسید مرک 100 گرمی

نیتروبنزن مرک 1 لیتری 806770

نین هیدرین 10 گرمی

نوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک 109535بسته 100 عددی

4-نونیل فنل 1 گرمی

وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی

هپارین .

هگزا متیلن تترامین مرک 1کیلویی 818712

هماتوکسیلین مایع مرک 2،5 لیتری 105174

هیدرازین هیدرواکساید مرک 1 لیتر 804608

هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک 1 کیلویی 104616

هیدرواکسی اتیل سلولز 822068 ساخت مرک 500گرمی

هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک

هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی

هیامین مرک 1 لیتری 115480

هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک

هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک

هیستیدین 25 گرمی .

هیدرازین سولفات مرک 100 گرمی 104603

ید مرک آلمان 100 گرمی 104761

EDTA 100944 مرک 1 کیلویی

EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک 250 گرمی

EDTA پتاسیم دار مرک 100 گرمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *