مس در طبيعت به صورت مس خالص، سولفيدي يا اکسيدي موجود است که بيشتر به حالت کاني‌هاي سولفيدي چون کالکوپيريت، بورنيت و کالکوزيت يافت مي‌شود. مس طبيعي در حالت آزاد به‌صورت توده‌هاي بزرگ يا به شکل ذرات پراکنده در سنگ‌هاي آذرين در قشر زمين بوجود آمده است. در واقع اين نوع مس در طبيعت زياد نيست و فقط در بعضي نقاط دنيا مانند نواحي درياچه‌ي «سوپريور» در ايالات متحده‌ي آمريکا، در کشور بوليوي، چين، شيلي و ايران ديده شده‌ است.

عيار چنين مسي اگر به‌صورت توده‌اي باشد، بيش از ۹۲% و اگر به‌صورت ذرات پراکنده باشد در حدود ۱٫۵-۱% مي باشد.

کانه‌هاي اکسيدي مس بيشتر در قشري از زمين که نزديک به سطح است، پيدا مي شود و در اثر تغييرات جوي و واکنش‌هاي آرام شيميايي که در رگه‌هاي سولفيدي کانه‌دار مس صورت مي‌گيرد، بوجود مي‌آيند. از طرف ديگر آب‌هاي طبيعي که حاوي CO2 مي باشد، بر روي کانه‌هاي سولفيدي اثر کرده و بتدريج آن‌ها را به کربنات، اکسيد، سولفات و گاهي اوقات آن‌ها را به سيليکات مس تبديل مي‌کند. کانه‌هاي سولفيدي مس که مهم‌ترين ماده‌ي اصلي مس را تشکيل مي‌دهند، در حدود ۹۵% از محصولات مس دنيا را شامل مي‌شوند..

Copper is found in nature as pure copper sulfide oxide, which is more in the sulfides such as chalcopyrite, bornite and chalcocite found. Natural copper in free form or in the form of dispersed particles form large masses of igneous rocks in the earth’s crust was formed. In fact, this type of copper in nature is low and only in some parts of the world such as lake areas “superior” in the United States of America, in Bolivia, China, Chile and Iran have been found.
If mound grade copper that is, more than 92% and if the form of dispersed particles is about 1.5-1 percent.
Copper oxide ores mostly in the cortex of land close to the surface, can be found in the effects of climate change, slow chemical reactions in sulfide ore veins are made of copper, are formed. On the other hand, containing CO2 is natural waters, and gradually they will work on sulfide ores carbonate, oxide, copper sulphate and sometimes converts them into silicates. Copper sulphide copper ores which constitute the main ingredient in about 95% of the world’s copper products are included.

0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *