در زمین کشاورزی و باغات سولفات آهن از طریق جایگذاری عمقی (موضعی،چالکود و نواری) و محلول پاشی قابل مصرف است. در خاکهای سبک با آب آبیاری نیز می تواند مورد استفاده قرارگیرد.

درختان: در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی و گوگرد به صورت چالکود یا کانال کود به میزان ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم به ازاء هر درخت بارور مصرف می شود.

نباتات زراعی: هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه به میزان ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار زیر خاک مصرف می شود.

محلول پاشی: درختان میوه به نسبت ۳ تا ۵ در هزار و در محصولات زراعی به نسبت ۳ تا ۴ در هزار محلول پاشی می شود.

نکته مهم :

مصرف سولفات آهن به صورت ۱ تا ۲ سال در میان، از کمبود این عنصر جلوگیری می کند.

مصرف این سولفات مخلوط با کود حیوانی خصوصاً در محدوده فعالیت ریشه باعث افزایش کارآیی کود سولفات آهن می شود.

هنگام ظهور گل و اوایل دوره تشکیل میوه نباید سولفات آهن را محلول پاشی کرد .

بسته بندی : سولفات آهن) Fe ( بصورت پودری، خشک و کریستال نم دار و در بسته بندی کیسه های ۲۵ kg   بسته بندی و عرضه می نمائیم. استفاده از هر نوع کود در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و باغات بر اساس نتیجه آزمون خاک ، صرفاٌ با نظر کارشناسان مجرب و مهندسین سازمان جهاد و کشاورزی منطقه خود انجام دهید.

Agricultural land and orchards in the iron sulfate through deep placement (local, placement and disk) and foliar application is usable. In light soils with irrigation water can also be used.

Trees in winter in the middle of the shadow with manure and sulfur for fertilizer placement or channel 500 to 1000 grams per bearer is used.

Plant crops: When preparing the seed bed along with other winter fertilizer to the soil from 100 to 200 kg per hectare is used.

Spraying: Fruit trees in the ratio of 3 to 5 per thousand and the crops to be sprayed about 3 to 4 per thousand.

Important note :

Iron sulfate for 1 to 2 years in between, the lack of this element prevents.

Use of this sulfate mixed with animal manure, especially within the root activity increased efficiency of iron sulfate fertilizer.

When the rise of flowering and early fruit set should be sprayed iron sulfate.

Packing: Fe) Fe (powder, dry and damp crystal packing 25 kg bags packed and supply charges. The use of any fertilizer to reform and strengthen the farmer and gardens based on soil test results soil, only with qualified experts and engineers and agricultural organization in your area.


0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *