Skip to main content
Rate this post

معرفهای شیمیایی معمولا رنگی هستند و  پایه ای گیاهی دارند. برای اندازه گیری دقیق php یکی از مواردی که به آن نیاز است، شناساگر می باشد.

اگر اسیدی یا بازی بودن یک محلول مشخص باشد با استفاده از معرف ها و تغییر رنگ آنها می توان با توجه به کم یا زیاد بودن رنگ محدوده آن را در نظر می گیرند.

از معروف ترین معرفهای آزمایشگاهی می توان به کاغذ تورنسل یا لیتموس اشاره کرد که در محیط اسیدی به رنگ قرمز و در محیط واکنش بازی به رنگ آبی تبدیل می شود و در یک محیط خنثی رنگش بنفش می شود.

تغییر رنگ محیط خنثی در محدوده پی اچ ۷ اتفاق می‌افتد.

جدول محدوده تغییر رنگ معرف های آزمایشگاهی

 

رنگ در محلول بازی رنگ در محلول اسیدی دامنه  pH نام شناساگر
بيرنگ قرمز- بنفش  ۱٫۲- ۲٫۳ Pentamethoxy red
زرد قرمز ۱٫۳ – ۳٫۲ Tropeolin OO
زرد بيرنگ ۲٫۴- ۴٫۰ ۲,۴-Dinitrophenol
زرد قرمز ۲٫۹ – ۴٫۰ Methyl yellow
نارنجي قرمز ۳٫۱- ۴٫۴ Methyl orange
آبي –  بنفش زرد ۳٫۰- ۴٫۶ Bromphenol blue
آبي زرد ۳٫۰- ۴٫۶ Tetrabromphenol blue
بنفش زرد ۳٫۷- ۵٫۲ Alizarin sodium sulfonate
زرد قرمز ۳٫۷- ۵٫۰ a-Naphthyl red
زرد قرمز ۳٫۵- ۵٫۵ p-Ethoxychrysoidine
آبي زرد ۴٫۰- ۵٫۶ Bromcresol green
زرد قرمز ۴٫۴- ۶٫۲ Methyl red
ارغواني زرد ۵٫۲- ۶٫۸ Bromcresol purple
قرمز زرد ۵٫۴-۶٫۸ Chlorphenol red
آبي زرد ۶٫۲-۷٫۶ Bromphenol blue
زرد بيرنگ ۵٫۰-۷٫۰ p-Nitrophenol
آبي قرمز ۵٫۰-۸٫۰ Azolitmin
قرمز زرد ۶٫۴- ۸٫۰ Phenol red
زرد قرمز ۶٫۸-۸٫۰ Neutral red
قرمز زرد ۶٫۸-۸٫۰ Rosolic acid
قرمز زرد ۷٫۲- ۸٫۸ Cresol red
سبز گلي ۷٫۳-۸٫۷ a-Naphtholphthalein
گلي – قرمز زرد ۷٫۶- ۸٫۹ Tropeolin OOO
آبي زرد ۸٫۰-۹٫۶ Thymol blue
قرمز بيرنگ ۸٫۰- ۱۰٫۰ Phenolphthalein
آبي زرد ۹٫۰-۱۱٫۰ a-Naphtholbenzein
آبي بيرنگ ۹٫۴-۱۰٫۶ Thymolphthalein
قرمز آبي ۱۰٫۱- ۱۱٫۱ Nile blue
ياس بنفش زرد ۱۰٫۰- ۱۲٫۰ Alizarin yellow
نارنجي – قهوه اي زرد ۱۰٫۰-۱۲٫۰ Salicyl yellow
بنفش زرد ۱۰٫۱- ۱۲٫۰ Diazo violet
نارنجي – قهوه اي زرد ۱۱٫۰-۱۳٫۰ Tropeolin O
نارنجي – قهوه اي بيرنگ ۱۱٫۰- ۱۳٫۰ Nitramine
بنفش – صورتي آبي ۱۱٫۰- ۱۳٫۰ Poirrier’s blue
نارنجي –  قرمز بيرنگ ۱۲٫۰-۱۳٫۴ Trinitrobenzoic acid
تماس بگیرید