Skip to main content
Rate this post

دی بوتیل آمین

 می باشد  C8H19N یک ترکیب شیمیایی با فرمول Dibutylamin دی بوتیل آمین

دی بوتیل آمین یک مایع بی رنگ با بویی شبیه به آمین است که بسیار خطرناک و خورنده بوده به طوری که باعث سوختگی پوست و چشم ها شده و غشاهای مخاطی را از بین می برد.

دی بوتیل آمین دارای قابلیت تولید اکسید های سمی نیتروژن هنگام سوختن می باشد .

کاربرد دی بوتیل آمین

از کاربردهای دی بوتیل آمین در ساخت سایر مواد شیمیایی ، در صنعت رنگ سازی همچنین به عنوان حلال در فرآیند پراکسید هیدروژن و تولید کاتالیزور ها و بازدارنده های خوراکی می توان نام برد .

دی بوتیل آمین مرک

نام ماده:   Dibutylamine

کد محصول مرک: ۸۰۳۲۲۲ 

اسم دوم: N-Butyl-1-butanamine

فرمول:   C8H19N

C A S NUMBER :            ۱۱۱-۹۲-۲

مولار:    ۱۲۹٫۲۴ g/mol

قابلیت محلول شدن:             ۴٫۰۵ g/l (25 °C)

نقطه جوش:          ۱۶۰ °C (1013 hPa)

درجه ذوب:          -۶۲ °C

انبوهی:   ۰٫۷۶ g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        ۱۱٫۱ (۱ g/l, H2O, 20 °C)

نقطه اشتعال:        ۳۹ °C DIN 51755 Part 1

تماس بگیرید