Skip to main content
Rate this post

۲ فنیل بنزوتیازول مرک کد ۸۱۴۵۵۹

نام ماده:   ۲-Phenylbenzothiazole

کد محصول مرک: ۸۱۴۵۵۹

فرمول:   C13H9NS

C A S NUMBER : 883-93-2

مولار:    ۲۱۱٫۲۸ g/mol

قابلیت محلول شدن:             (۲۰ °C) insoluble

درجه ذوب:          ۱۱۲ – ۱۱۵ °C

فروش در پکیج های ۱گرمی و ۵ گرمی

تماس بگیرید