Skip to main content
4/5 - (1 امتیاز)
  • روغن ایمرسیون مرک
  • نام ماده : Immersion oil
  • کد محصول مرک :              ۱۰۴۶۹۹
  • قالبیت حل:           (۲۰ °C) practically insoluble
  • تراکم:     ۱٫۰۲ g/cm3 (20 °C)

روغن ایمرسیون به معنای  غوطه ور شدن می باشد. در میکروسکوپ نوری ، روغن ایمرسیون روشی است برای افزایش تشخیص و قدرت تفکیک که در میکروسکوپ استفاده می شود. این امر با غوطه ور کردن عدسی هدف در روغن ایمرسیون که روغنی شفاف و با ضریب شکست بالا می باشد انجام می شود، بدین ترتیب دیافراگم عددی عدسی هدف افزایش می یابد.

بدون روغن ، امواج نور از طریق لغزش پوشش شیشه ای ، از هوا و به لنز میکروسکوپ منعکس می شوند. تا زمانی که موجی از زاویه ۹۰ درجه خارج نشود ، هنگام برخورد با ماده جدید پیچ می خورد ، مقدار پیچش به زاویه بستگی دارد. این باعث تحریف تصویر می شود. هوا در مقایسه با شیشه بسیار متفاوت است و در مقایسه با روغن که شباهت بیشتری به شیشه دارد ، پیچ و تاب زیادی ایجاد می کند. در حالت ایده آل ، شیشه در بین راه وجود دارد ، اما ترک می خورد. روغن بهترین وسیله ای است که می توان از آن استفاده کرد.

 

تماس بگیرید