Skip to main content
Rate this post

فسفات آلومینیوم Aluminium phosphate یک ترکیب شیمیایی با فرمول  AlPO4 است

شکل ظاهری فسفات آلومینیوم به صورت پودر بلورین سفید است که در طبیعت به عنوان کانی برلینیت وجود دارد.

خصوصیات فسفات آلومینیوم :

فرمول مولکولی : AlPO4

جرم مولی:       ۱۲۱٫۹۵۲۹ g/mol

شکل ظاهری:    white crystalline powder

چگالی: ۲٫۵۶۶ g/cm3 solid

دمای ذوب :      ۱۸۰۰ °C

دمای جوش:     decomposes

انحلال‌پذیری در آب :     insoluble

فرآورده انحلال (Ksp)

          ۹٫۸۳‎×۱۰-۱۰

انحلال‌پذیری :   very slightly soluble in هیدروکلریک اسید and نیتریک اسید

ضریب شکست (nD)   ۱٫۵۴۶

سولفات آلومینیوم

 بسیاری از اشکال مصنوعی فسفات آلومینیوم شناخته شده است.

آنها ساختارهای چارچوبی مشابه زئولیت ها دارند و برخی به عنوان کاتالیزور، مبدل یونی یا غربال مولکولی استفاده می شوند. ژل فسفات آلومینیوم تجاری موجود است.

AIPO، ایزوالکترونیک با Si204، دی اکسید سیلیکون است.

 برلینیت شبیه کوارتز است و ساختاری شبیه به کوارتز دارد که سیلیکون با Al و P جایگزین شده است. AIO4 و PO، چهار وجهی متناوب هستند. مانند کوارتز، AIPO4 دارای خواص کایرالیتی و پیزوالکتریک است.

هنگامی که گرم می شود، AIPO4 کریستالی (برلینیت) به تری دیمیت و کریستوبالیت تبدیل می شود و این رفتار دی اکسید سیلیکون را منعکس می کند.

غربال های مولکولی فسفات آلومینیوم

انواع بسیاری از غربال های مولکولی فسفات آلومینیوم وجود دارد که به طور کلی به عنوان “ALPOs” شناخته می شوند. اولین آنها در سال ۱۹۸۲٫۸ گزارش شد. همه آنها ترکیب شیمیایی AIPO4 یکسانی دارند و ساختارهای چارچوبی با حفره های ریز متخلخل دارند. چارچوب ها از چهار وجهی متناوب AIO4 و PO4 تشکیل شده اند. برلینیت کریستالی بدون حفره متراکم تر، دارای چهار وجهی متناوب AIO4 و PO4 است. ساختارهای چارچوب آلومینوفسفات در جهت گیری چهار وجهی AIOA و PO، چهار وجهی برای تشکیل حفره هایی با اندازه های مختلف از یکدیگر متفاوت هستند و از این نظر شبیه زئولیت های آلومینوسیلیکات هستند که در داشتن چارچوب های باردار الکتریکی متفاوت هستند.

 یک آماده سازی معمولی آلومینوفسفات شامل واکنش هیدروترمال اسید فسفریک و آلومینیوم به شکل هیدروکسید، نمک آلومینیوم مانند نمک نیترات آلومینیوم یا آلکوکسید تحت pH کنترل شده در حضور آمین های آلی است. این مولکول‌های آلی به‌عنوان الگوهایی عمل می‌کنند (که اکنون عوامل هدایت ساختار، SDA نامیده می‌شوند) تا رشد چارچوب متخلخل را هدایت کنند.

تماس بگیرید