Skip to main content
4.5/5 - (4 امتیاز)

بهترین روش برای تشخیص مواد اصل وارداتی با استاندارد اروپا و امریکا آزمودن نمونه ی کمی از ماده در آزمایشگاه و سنجش درصد خلوص ماده است.

برای تشخیص مواد شیمیایی ازمایشگاهی، چندین روش مختلف وجود دارد که به همراه دقت و دانش می‌توانند به تحلیل دقیقی از این مواد منجر شوند. چند روش معمول برای تشخیص مواد شیمیایی ازمایشگاهی شامل موارد زیر می‌شود:

  1. طیف‌سنجی (Spectroscopy):

– طیف‌سنجی UV-Visible: این روش برای تشخیص مواد بر پایه نور قابل مشاهده یا فرابنفش استفاده می‌شود. با شناخت بافت دادن به اینگونه امواج نوری که توسط مواد شیمیایی عبور می‌کند، می‌توان از قدرت جذب این نوع نور برای تعیین کیفیت یا کمیت مواد استفاده کرد.

– طیف‌سنجی FTIR (Fourier Transform Infrared): این روش برای تعیین گروه‌های عملکردی در مواد و شناسایی ارتباطات شیمیایی از طریق شناسایی امواج مادون قرمز استفاده می‌شود.

– طیف‌سنجی NMR (Nuclear Magnetic Resonance): این روش از تغییرات در فیزیک هسته‌ای اتم‌ها برای شناسایی و ارتباط اتم‌ها در مولکول استفاده می‌کند.

  1. کروماتوگرافی (Chromatography):

– کروماتوگرافی مایع-مایع (Liquid Chromatography): این روش بر اساس تفاوت‌های در تراوایی مواد بر روی ستون‌های خاص استوار شده است.

– کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography): در این روش از مخلوط گازها برای جداسازی و تشخیص مواد استفاده می‌شود.

  1. آنالیزهای حرارتی (Thermal Analysis):

– تجزیه و تحلیل ترموگراویمتری (Thermogravimetric Analysis): این روش برای مطالعه تغییرات وزن در نتیجه تغییرات دما استفاده می‌شود.

– آنالیز دیفرانسیل حرارتی (Differential Scanning Calorimetry): این روش میزان حرارت جذب یا تولید شده توسط یک نمونه در مقایسه با یک مرجع را اندازه گیری می‌کند.

 

این فقره روش‌ها تا حد زیادی با توجه به نوع ماده مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. تعیین روش مناسب برای تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی ازمایشگاهی به وسواس و دقت بسیار بالایی نیاز دارد.

منبع: Analytical Chemistry, Second Edition, by David Harvey (2018)

.

تماس بگیرید